بررسی نقش فن آوری اطلاعات و ارتباطات بر اثربخشی دوره های آموزشی

بررسی نقش فن آوری اطلاعات و ارتباطات بر اثربخشی دوره های آموزشی

بررسی نقش فن آوری اطلاعات و ارتباطات بر اثربخشی دوره های آموزشی

نوع فایل:PDFتعداد صفحات :۸
سال انتشار : ۱۳۹۴
نویسنده
میلاد بخارایی نیا – کارشناس ارشد مدیریت کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر
چکیده
این تحقیق به بررسی نقش فنآوری اطلاعات و ارتباطات بر اثربخشی دوره های آموزشی از دیدگاه کارشناسان جهاد کشاورزی استان قزوین پرداخته است. روش تحقیق مورد استفاده برای رسیدن به مقاصد این پژوهش، روش مقطعی و نوع تحقیق شبهآزمایشی است و از نظر هدف از نوع تحقیق کاربردی میباشد. ابزار تحقیق پرسشنامه است. جامعه آماری…