مقاله نقد و بررسي فقهي و حقوقي پيرامون ماده ۲۰۷ و ۲۰۹

مقاله نقد و بررسي فقهي و حقوقي پيرامون ماده 207 و 209

مقاله نقد و بررسي فقهي و حقوقي پيرامون ماده ۲۰۷ و ۲۰۹

فهرست مطالبعنوان صفحه
چکيده. ۳
مقدمه ۴
الف- حكم قصاص در قانون مجازات اسلامي و فقه. ۵
اول- مباني فقهي.. ۶
۱- مبناي حكم در قرآن.. ۶
۲- مبناي حكم در سنت… ۹
يك. قتل عمد مرد توسط زن.. ۹
دو. قتل عمد زن توسط مرد. ۱۰
نخست – روايات مشعر بر تقدم پرداخت مازاد ديه بر قصاص…. ۱۰
دوم- روايات مشعر بر تاخر پرداخت مازاد ديه بر قصاص…. ۱۴
سه. برداشت صحيح از روايات… ۱۵
اول. ديدگاه فقهاي اهل سنت… ۱۶
دوم. ديدگاه فقهاي اماميه. ۱۷
نظريه فقهي تساوي اجراي حكم قصاص نفس بين زن و…