کار تحقیقی تاثیر اشتباه در شخص و شخصیت در قتل عمدی در حقوق کیفری ایران

کار تحقیقی تاثیر اشتباه در شخص و شخصیت در قتل عمدی در حقوق کیفری ایران

فهرست مطالبعنوان صفحه
چکیده :۱
مقدمه. ۲
بیان مسئله :۳
هدف تحقیق.. ۴
اهیمت و ضرورت تحقیق.. ۴
معرفی ساختار تحقیق.. ۵
سوالات تحقیق :۵
روش تحقیق :۵
مبحث اول – اشتباه و اقسام آن. ۶
گفتار اول – تعریف اشتباه. ۶
گفتار دوم – اقسام اشتباه. ۷
گفتار سوم – تأثیر اشتباه بر مسئولیت کیفری.. ۹
مبحث دوم : انواع قتل.. ۱۰
گفتار اول : قتل عمدي.. ۱۰
گفتار دوم : قتل شبه عمد. ۱۰
گفتار سوم: قتل خطاي محض…. ۱۱
گفتار چهارم : اشتباه در قتل.. ۱۱
مبحث سوم : بررسی اشتباه شخص و…