پاورپوینت مبانی برنامه ریزی

پاورپوینت مبانی برنامه ریزی

پاورپوینت مبانی برنامه ریزی

عنوان: پاورپوینت مبانی برنامه ریزیفرمت فایل: ppt
تعداد اسلاید: ۴۴
فهرست مطالب
nاهمیت و ضرورت برنامه ریزی
nتعریف وهدف برنامه ریزی
nاولویت برنامه ریزی
nانواع برنامه ریزی
nمراحل عمده برنامه ریزی
nمحدودیت ها وکاهش محدودیت های برنامه ریزی
nدامهای مهم در مسیر برنامه ریزی موفق
nانواع و سلسله مراتب برنامه ها
nطول مدت اجرای برنامه واصل تعهدات
nاهمیت انعطاف پذیری برنامه
nمدیریت و برنامه ریزی پروژه
nفنون برنامه ریزی 
 …