بررسي نقش مشاركتي دانش آموزان در اداره امور مدرسه از طريق شوراي دانش آموزي

بررسي نقش مشاركتي دانش آموزان در اداره امور مدرسه  از طريق شوراي دانش آموزي

بررسي نقش مشاركتي دانش آموزان در اداره امور مدرسه از طريق شوراي دانش آموزي

فهرست مطالبچکیده ۱
مقدمه ……….. …۲
بیوگرافی ۴
اهداف پژوهش ۴
متدولوژی تحقیق ۴
روش تجزیه وتحلیل داده ها ۶
بررسی پیشینه ۸
اهداف شورای دانش آموزان در دوره راهنمایی ۱۲
رویکرد مدیریت مبتنی بر مدرسه ۱۴
کارکردهای عمده شورای دانش آموزی دررویکرد مدیریت مبتنی برمدرسه ۲۲
بحث وتفسیرمصاحبه های اعضای منتخب شورای دانش آموزی و مدیران مدارس ۲۳
عوامل خانوادگی تاثیرگذار بر مشاركت دانش آموزان در اداره امور مدرسه ۲۸ پیشنهادها ۳۵
منابع ۳۶
چکیده
یکی از مهمترین…