بهبودوضعیت انضباطی

بهبودوضعیت انضباطی

بهبودوضعیت انضباطی

فهرست مطالب چکیده ۳ مقدمه :توصیف وضعیت و تبیین مسئله ۵ شواهد ۱……….. ..۸ تجزیه و تحلیل و تفسیر داده ها ۱۵ تفسیر ۱۶ اجرای راهکار های پیشنهادی و نظارت بر آنها ۱۷ گردآوری شواهد ۲ ۲۵ ارزشیابی تأثیر اقدام جدید و تعیین اعتبار ۲۹ پیشنهادات ۳۴ فهرست منابع ۴۰ چکیده اينجانب ………….. دارای مدرک ………………، معاون آموزشی مدرسه ………. شهرستان ……… ، داراي …………… سابقه خدمت در آموزش وپرورش هستم . شاكر خداوند…