دانسته های مغز انسان

دانسته های مغز انسان

دانسته های مغز انسان

به نام خدا …….دانسته های مغز انسان: شناخت بخشهای مغز، فرامین و دستورات ، محل احساسات ، ادراک، سمع و بصر ، تعادل ،یادگیری ،تمرکز ، شخصیت ،تکلم ، حافظه ، هوش، و تأثیر هر بخش بر اعضاء و جوارح ….