تقویت ایمان به غیب در کودکان

تقویت ایمان به غیب در کودکان

تقویت ایمان به غیب در کودکان

شاخص های مهم تربیت اسلامی  
 
تقویت ایمان به غیب در کودکان
 
 
ایمان به چیزهایی که دیده نمی شوند
خدا ،  ملائکه 
 
بهشت  وجهنم
 
وحی و لوایح محفوظ
 
این دوره تربیتی بلند مدت کودکان است
حداقل سه سال راهکار های دین را بکار برده
تا آینده فرزندتان پر از خوبی شود
کودکان خود را دینی تربیت کنید
تربیت را به دست تلویزیون و گوشی و فضای مجازی ندهید
راههای تقویت ایمان به غیب
 
ممکن شدن غیر ممکن ها برای خدا
وعده…