ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺳﺒﻚ ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻌﺎرض ﺑﺎ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﻣﺪﻳﺮان‬ ‫دﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎي دﺧﺘﺮاﻧﻪ دوﻟﺘﻲ

ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺳﺒﻚ ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻌﺎرض ﺑﺎ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﻣﺪﻳﺮان‬ ‫دﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎي دﺧﺘﺮاﻧﻪ دوﻟﺘﻲ

فایل Word بود و قابل ویرایش در ۱۰۰ صفحه همراه با جداول و …ﭼﻜﻴﺪه ﭘﮋوﻫﺶ
‫ﻋﻨﻮان ﭘﮋوﻫﺶ: ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺳﺒﻚ ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻌﺎرض ﺑﺎ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﻣـﺪﻳﺮان ‫دﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎيدﺧﺘﺮاﻧﻪ دوﻟﺘﻲ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ۸۷-۱۳۸۶ ‫در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺳﻌﻲ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺪﻳﺮان دﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎي دﺧﺘﺮاﻧـﻪ دوﻟﺘـﻲ را از ﻧﻈـﺮ ‫ﺳﺒﻚ ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻌﺎرض ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻗـﺮار داده و ﺳـﭙﺲ…

مدیریت کلاس

مدیریت کلاس

مدیریت کلاس

با سلامدر این پست پاورپوینت مدیریت کلاس در حدود۱۵اسلاید قرار داده شده است. یکی از مهم ترین مهارت های مورد نیاز هر معلمی ، مهارت داشتن در مدیریت کلاس می باشد.مدیریت کلاسی سبک های مختلف و متنوعی دارد.در این پاورپوینت با مدیریت و سبک های مدیریت آشنا میشویم.این پاورپوینت مناسب برای ارائه و کنفرانس های کلاسی میباشد.فلذا کسانی که قصد دارند با مهارت های مدیریتی زیادی آشنا شده و در حرفه خود پیشرفت کنند ، بهتر است از منابع دیگر نیز استفاده…