پاورپوینت درس اصول علم و سیاست (مثال هایی از ابزارهاومنابع قدرت )

پاورپوینت درس اصول علم و سیاست (مثال هایی از ابزارهاومنابع قدرت )

فهرست —۱-مثالهایی از منابع قدرت
—۱-۱-شخصیت
—۲-۱ سازمان
—۳-۱ مالکیت
—
—۲- مثالهایی از ابزار های قدرت
—۱-۲ تشویق
—۲-۲ تنبیه
—۳-۲ تنبیه و تشویق و اقناع
مثالهایی از منابع قدرت

مثالی تاریخی برای شخصیت:آندروپوف از یکنواخت محصول سیستم شوروی است و از طرف دیگر یکی از سازندگان چهره کنونی این سیستم است.
به همین دلیل است که شخصیت اورا نباید با بزرگان غرب مقایسه کرد بلکه باید در قرینه خود سیستم شوروی ارزیابی شود.
در همین شخصیت او و از طریق آن می توان…