مديريت استراتژيك ، تفكر استراتژيك

مديريت استراتژيك ، تفكر استراتژيك

مديريت استراتژيك ، تفكر استراتژيك

عنوان تحقیق: مديريت استراتژيك ، تفكر استراتژيكقالب بندی: word
تعداد صفحات: ۷۶
قسمتی از متن:
هنر و علم تدوين اجراء و ارزيابي تصميمات وظيفه اي چند گانه كه سازمان را قادر مي سازد باهداف بلند مدت خود دست يابند استراتژي قواعد و رهنمودهائي براي تصميم گيري است كه بر پايه محورهائي چون ويژگي هاي بازار ، برداررشد و برتريهاي رقابتي استوار مي گردد مديريت استراتژيك رويه اي جامع است كه از شناخت استراتژيك آغاز مي شود و سازمان را در مسير گام هاي بيشتر به…