ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺳﺒﻚ ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻌﺎرض ﺑﺎ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﻣﺪﻳﺮان‬ ‫دﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎي دﺧﺘﺮاﻧﻪ دوﻟﺘﻲ

ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺳﺒﻚ ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻌﺎرض ﺑﺎ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﻣﺪﻳﺮان‬ ‫دﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎي دﺧﺘﺮاﻧﻪ دوﻟﺘﻲ

فایل Word بود و قابل ویرایش در ۱۰۰ صفحه همراه با جداول و …ﭼﻜﻴﺪه ﭘﮋوﻫﺶ
‫ﻋﻨﻮان ﭘﮋوﻫﺶ: ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺳﺒﻚ ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻌﺎرض ﺑﺎ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﻣـﺪﻳﺮان ‫دﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎيدﺧﺘﺮاﻧﻪ دوﻟﺘﻲ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ۸۷-۱۳۸۶ ‫در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺳﻌﻲ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺪﻳﺮان دﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎي دﺧﺘﺮاﻧـﻪ دوﻟﺘـﻲ را از ﻧﻈـﺮ ‫ﺳﺒﻚ ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻌﺎرض ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻗـﺮار داده و ﺳـﭙﺲ…