پایان نامه بررسی ارزش تغذیه ضایعات میادین میوه وتره بار و پسمانده های کشاورزی در تغذیه دام

پایان نامه بررسی ارزش تغذیه ضایعات میادین میوه وتره بار و پسمانده های کشاورزی در تغذیه دام

پایان نامه بررسی ارزش تغذیه ضایعات میادین میوه وتره بار و پسمانده های کشاورزی در تغذیه دام

چکیدهتغذیه انسان مهمترین موضوع مورد بحث دنیای امروز است. اهمیت تغذیه مناسب و کافی نشخوارکنندگان (کمی و کیفی) ایجاب می نماید که ارزش غذایی هر یک از مواد خوراکی و اجزای تشکیل دهنده آنها طبق روش هاس صحیح و استاندارد تعیین گردد.
در اغلب شهرهای بزرگ ایران، مراکزی به نام میدان تره بار وجود دارد که تولیدکنندگان محصولات خود را به آنجا برده و فروشندگان میوه و سبزی نیز محصولات مورد نیاز خود را بیشتر از این میادین تهیه می کنند. فرهنگ استفاده از میوه…